Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2018 Công ty DMC - Miền Trung
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN Năm 2018

  

Hình ảnh nổi bật