Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

  

Hình ảnh nổi bật