Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

DMC - Miền Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần II
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ II

Tờ trình về việc xin thông qua sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung

Tổng Công ty DMC chỉ đạo thực hiện lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DMC Miền Trung.

Đề xuất nhân sự tham gia HĐQT-BKS-BĐH và chuyển trụ sở chính

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  

Hình ảnh nổi bật