Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần II
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ II

Tờ trình về việc xin thông qua sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung

Tổng Công ty DMC chỉ đạo thực hiện lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DMC Miền Trung.

Đề xuất nhân sự tham gia HĐQT-BKS-BĐH và chuyển trụ sở chính

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2018 Công ty DMC - Miền Trung
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN Năm 2018

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

  

Hình ảnh nổi bật