Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2018 Công ty DMC - Miền Trung
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN Năm 2018

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đạị hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung có nhu cầu tuyển dụng lao động Kế toán trưởng

  

Hình ảnh nổi bật