Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

DMC - Miền Trung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung địa chỉ 391 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng
Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung

Tờ trình
Tờ trình
Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Hội nghị người lao động DMC – Miền Trung năm 2017 và Lễ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1
Điều lệ tổ chức và hoạt động: Sửa đổi, bổ sung lần 1

  

Hình ảnh nổi bật