Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng
Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung

Tờ trình
Tờ trình
Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Hội nghị người lao động DMC – Miền Trung năm 2017 và Lễ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1
Điều lệ tổ chức và hoạt động: Sửa đổi, bổ sung lần 1

Thông báo tuyển dụng lao động
Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung thông báo tuyển dụng lao động:

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

  

Hình ảnh nổi bật